Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše projekty

Projekt 2018 "Return to life" - propuštění z VTOS

Projekt 2019 "Watching you" - propuštění z vazby

 

Postpeninetciární duchovní péče (z.s.) byla oficiálně založena zápisem do spolkového rejstříku právnických osob u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, usnesením ze dne 17.září 2018. Avšak již od 1. května téhož roku se rozběhl na soukromé bázi zkušební projekt s patnácti odsouzenými z mužských věznic, kteří o tento program projevili zájem a splňovali podmínky pro jeho naplnění. Do podzimu téhož roku zůstalo dvanáct těchto klientů v iniciační fázi (za pobytu ve VTOS), zatímco tři z nich jsou již ve fázi přechodné (po propuštění z VTOS) podle programu Duchovního doprovázení propuštěných (Program DDP), zatímco další dva podmíněně propuštění vstoupili do programu na svobodě. V polovině roku 2019 PDP doprovázela již kolem čtyřiceti klientů propuštěných z VTOS podmíněně či po ukončení trestu. Od roku 2019 běží nový program Watching you pro vazebně stíhané klienty.

Jak a jakým způsobem se bude navržený projekt dále rozvíjet ukáže až blízká budoucnost, úspěšnost programu se dá ověřit až během několika následujících let (účelem je zamezení recidivy propuštěných). Náročnost tohoto programu, který si může každý na těchto stránkách prostudovat, je zjevná; nicméně podpora imarginovaných skupin obyvatelstva České republiky, mezi něž propuštění recidivisté bezpochyby patří, je dle názorů zakladatelů společnosti nezbytná, pokud je v zájmu společnosti dosažení snížení recidivy, která je oproti západním zemím EU stále nepřiměřeně vysoká (70%).

Průběh projektu ukazuje, že přes osobní snahu o zařazení do společnosti klienti příznačně narážejí na řadu překážek daných nejenom předsudky společnosti, ale i reálnými skutečnostmi podmíněnými vlastní trestnou činností v minulosti. Právě v těchto zlomových okamžicích je pro ně důležitá morální a duchovní podpora ze strany moderátora PDP, který s nimi udržuje stálý a přátelský kontakt, aby je vražedná kombinace vnějších faktorů nesvedla na scestí.

Celý zkušební projekt je odhadnut na dobu pěti až deseti let a předpokládá přijetí nových zájemců o program DDP jak z řad klientů ve VTOS, tak propuštěných z VTOS, zvláště těch, kteří se nacházejí v režimu podmíněného propuštění. Není snad třeba popisovat všechny obtíže morál-ního a materiálního rázu, které musí moderátoři PDP v zájmu klientů řešit; důležité je, aby tato práce nebyla nadarmo, ale přinášela ve svůj čas užitek pro všechny.

Chcete-li více informací, můžeme odpovědět přes mailovou korespondenci, která je z bezpečnostních důvodů pro nás nejvhodnější. Pomoci můžete také finančním příspěvkem, neboť dojíždění do vězení za klienty, zasílání potřebných známek a obálek a dobíjení kreditů pro nezbytnou komunikaci, jakož i logistická pomoc při řešení problému mimo dosah věznice ať soukromého či úředního rázu, vyžaduje čas a peníze a úplné nasazení moderátorů.

PDP není státní institucí, ale sdružením občanů s dobrou vůlí. Nepatří do článků represivního řetězce policie, státního zastupitelství, soudu a probační a mediační služby: nikomu není nadřazena, ale slouží skutečně potřebným najít pevnou půdu pod nohama na základě důvěry, přátelství a osobní pomoci. Právě tento morálně-duchovní faktor a individuální rozměr odlišuje Postpenitenciární duchovní péči od jiných institucí a snaží se doplnit mezery ve společensko-sociálním řetězci pro blaho všech.