Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

POSTPENITENCIÁRNÍ DUCHOVNÍ PÉČE

Idea postpenitenciární duchovní péče (přičemž důraz je na slově duchovní) se opírá o praktickou sociálně-charitativní činnost v náročné společenské oblasti propuštěných vězňů z VTOS, zvláště těch, kdo nemají dostatečné rodinné či sociální zázemí a z těchto důvodů upadají opakovaně do předchozí trestné činnosti. Sociálně charitativní společnost PDP z.s. má za úkol těmto lidem všestranně pomáhat, svým celkovým působením zamezit přetrvávající recidivě a následně pomocí specializovaných programů dokončit proces resocializace, což často vyžaduje složitou obnovu chybějících článků ve stávajícím společensko-sociálním řetězci. Osobním působením na klienty, kteří o tuto pomoc sami stojí, se snaží kromě právního řádu využít i prvky chování v řádu duchovním a přirozeně morálním. Cílem je dosažení vnitřní konverze smýšlení, aby klienti trestnou činnost neopakovali nejen z obavy před společenskou penalizací, ale hlavně proto, že škodlivost takového jednání nahlédnou natolik, že už se s ním sami nedokážou ztotožnit.

Z právního hlediska je Postpenitenciární duchovní péče (z.s.) neziskovou organizací sociálně charitativního zaměření, řádně zapsaným spolkem u příslušného krajského soudu, který má (jako provozovatel vybraných programů) svou působností přispívat duchovním a sociálním doprová-zením propuštěných vězňů z VTOS k dovršení jejich nápravy na svobodě, aby tak bylo  dosaženo:

I. Snížení recidivy, to je omezení opakování trestné činnosti.

II. Splnění očekávání spojených s podmíněným propuštěním, zejména: 

   a) ustáleným způsobem života, dosažitelného např. obnovou rodinného zázemí

   b) osobnostním vývojem propuštěného, dosažitelného morálně-duchovním vzděláváním               (uvědomění platnosti celospolečenských hodnot)              

   c) vyrovnáním s předchozím způsobem života, dosažitelného vymaněním z vlivů bývalého             prostředí (jeho změnou) a vytvořením nových okolností života, které lze takto předpokládat.    III. Dokončení resocializačního procesu, který ve VTOS nemohl být úspěšně dokončen, neboť předpoklady k jeho úspěšnému (trvalému) dokončení překračují limity dané výkonem trestu (obnova rodinného zázemí, manželské spojení, společná výchova dětí, absence psychické a fyzické represe), je však možno na tento proces okamžitě navázat (pozitivní návyk pracovního nasazení, formy sebevzdělávání, pevný řád VTOS apod.), zvláště tehdy, byl-li vězeň ve VTOS adaptován s nadprůměrnými výsledky a choval se v režimu VTOS vzorně (I.DS, absence kázeň-ských trestů, průběžné pochvaly apod.).

Sociálně-charitativní rozměr péče je dán zejména: svozem sociálně slabých rodinných přísluš-níků do místa VTOS k řádným návštěvám, zajišťováním základních životních potřeb ve výkonu trestu, zejména základních hygienických potřeb; doplatky a poplatky za léky ve výkonu trestu, které nejsou hrazeny pojištěním odsouzeného; nákladem korespondence a logistickou pomocí při vyřizování úředních záležitostí mimo věznici; zprostředkováním práce a bydlení po propuštění z výkonu trestu, duchovní a morální podporou soudržnosti manželských vztahů, sociální rekon-strukcí rozdělených rodin, výpomocí v sociální nouzi a jiné.  


PDP se věnuje velmi citlivé a rizikové sociální oblasti, o kterou je v současné době minimální zájem a neprojevuje se jí všeobecně dostatečná péče. Svou činností navazuje na působení VDP (Vězeňská duchovní péče) a s její podporou se snaží o dokončení celkového resocializačního procesu.

Z bezpečnostních důvodů neudáváme žádná data týkající se klientů a kontakty udržujeme písemně, telefonicky či osobním setkáním. Ze stejných bezpečnostních důvodů běžně nezveřej-ňujeme jména a adresy moderátorů. Pro více informací se na setkání s Vámi těšíme.