Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

POSTPENITENCIÁRNÍ DUCHOVNÍ PÉČE (PDP), ZAPSANÝ SPOLEK (ZS)

 

STANOVY

 

§ 1 Preambule

 

PDP je neziskovou organizací sociálně-charitativního zaměření, řádně zapsaným spolkem u příslušného soudu, který má jako provozovatel vybraných programů svou celkovou činností přispívat duchovním a sociálním doprovázením propuštěných vězňů z VTOS k dovršení jejich nápravy na svobodě, aby tak bylo dosaženo:

 • Snížení recidivy, to je omezení opakování trestné činnosti.
 • Splnění očekávání spojených s podmíněným propuštěním, zejména:
  1. ustáleným způsobem života, dosažitelného např. obnovou rodinného zázemí
  2. osobnostním vývojem propuštěného, dosažitelného morálně-duchovním vzděláváním (uvědomění platnosti celospolečenských hodnot)
  3. vyrovnáním s předchozím způsobem života, dosažitelného vymaněním z vlivů bývalého prostředí (jeho změnou) a vytvořením nových okolností života, které lze takto předpo- kládat.
 • Dokončení resocializačního procesu, který ve VTOS nemohl být úspěšně dokončen, neboť předpoklady k jeho úspěšnému (trvalému) dokončení překračují limity dané výkonem trestu (obnova rodinného zázemí, manželské spojení, společná výchova dětí, absence psychické a fyzické represe), je však možno na tento proces okamžitě navázat (pozitivní návyk pracovního nasazení, formy sebevzdělávání, pevný řád VTOS apod.), zvláště tehdy, byl-li vězeň ve VTOS adaptován s nadprůměrnými výsledky a choval se v režimu VTOS vzorně (I.DS, absence kázeň- ských trestů, průběžné pochvaly apod.).
 • Sociálně-charitativní rozměr péče je dán zejména: svozem sociálně slabých rodinných příslušníků do místa VTOS k řádným návštěvám, zajišťováním základních životních potřeb ve výkonu trestu, zejména základních hygienických potřeb; doplatky a poplatky za léky ve výkonu trestu, které nejsou hrazeny pojištěním odsouzeného; nákladem korespondence a logistickou pomocí při vyřizování úředních záležitostí mimo věznici; zprostředkováním práce a bydlení po propuštění z výkonu trestu, sociální rekonstrukcí rozdělených rodin, výpomoc v sociální nouzi a jiné. PDP se věnuje velmi citlivé a rizikové sociální oblasti, o kterou je v současné době minimální zájem a neprojevuje se jí všeobecně dostatečná péče.

§ 2 Základní ustanovení

 

 1. Název - Postpenitenciární duchovní péče, zapsaný spolek (z.s.), dále jen „PDP“
 2. Sídlo - Sídlem PDP je Chrudim (kancelář) Tovární 1112,  537 01

                 3. Charakteristika

 1. PDP je dobrovolným sdružením občanů České republiky rozličného duchovního vyznání přiměřeně rozmanitosti vyznání odsouzených a propuštěných klientů, neboť každý propuštěný (klient) může být duchovně doprovázen pouze na základě vlastního vyznání bez jakékoliv snahy o jeho změnu (proselytismus), nátlakem nebo přesvědčováním (model Matky Terezy).
 2. PDP  působí  na  základě  spolupráce  a  tolerance  osob  různého  vyznání  a  náboženských společností, pokud se tyto chtějí podílet na duchovním doprovázení ve spolupráci s PDP.
 3. PDP působí v součinnosti  s VSČR  ohledně  návštěv  žadatelů  o  program  PDP  ve  věznicích, v součinnosti s Vězeňskou duchovní péčí a Kaplanskou službou VSČR (zprostředkování žadatelů).

        4. Cíle činnosti

 1. PDP je provozovatelem praktických programů resocializace propuštěných, zejména programu DDP (Duchovní doprovázení propuštěných) zaměřeného na klienty s opakovanou trestnou činností. Využívá možností osobnostního zaměření klientů po jejich kulturně-duchovní a morálně-duchovní stránce života, které doposud nebyly tímto způsobem využity k dovršení celkové nápravy.
 2. PDP vychází vstříc duchovnímu založení jednotlivců podle vlastního kulturního založení, se zvláštním zřetelem k minoritám v České republice a jejich specifik, zejména kultury romské.

§ 3 Členství v PDP a z něho vyplývající práva a povinnosti

         1. Podmínky členství

 1. Členem PDP se může stát plnoletý občan ČR mající odpovídající vzdělání či zkušenost s VTOS, souhlasí s cíli uvedenými v těchto stanovách, je ve své činnosti morálně zaměřen v duchu těchto stanov a byl přijat rozhodnutím rady koordinátorů (dále jen RK).
 2. Nový člen je přijímán na zkušební dobu jednoho roku, po této době RK rozhodne s konečnou platností o jeho začlenění podle potřeb určitého programu nebo o jeho propuštění.
 3. Každý člen PDP je přiřazen určitému programu a pracuje v rámci něho pro cíle resocializace klientů.
 4. Každý člen může v rámci PDP pracovat pouze na základě programů PDP a nemůže v jeho rámci uplatňovat nebo vyvíjet jinou vlastní aktivitu.
 5. Na základě vlastní žádosti člena PDP nebo z podnětu RK a po následném projednání radou může být členství v PDP pozastaveno. Důvody mohou být osobní či jiné překážky v aktivní službě v PDP.

                2. Zánik členství

 1. Členství v PDP zaniká vystoupením formou písemného oznámení RK, vyloučením člena rozhodnutím rady, úmrtím člena nebo zánikem PDP.
 2. K vyloučení člena může dojít pouze z důvodu porušení stanov a pouze za přítomnosti dotyčného, který má právo vyjádřit své důvody jednání.
 3. Proti rozhodnutí RK není odvolání.

                3.Práva členů

 1. Člen PDP má právo volit a být volen do orgánů PDP.
 2. Člen PDP má právo podávat dotazy, podněty a připomínky.
 3. Člen PDP má právo se účastnit porad, seminářů, vzdělávacích a jiných akcí PDP.

                 4.Povinnosti členů

 1. Člen PDP má povinnost podílet se na duchovním doprovázení klientů dle svých možností a schopností podle daného programu, zúčastňovat se dle svých možností profesních školení a vzdělávacích akcí v oblasti duchovního vedení klientů, mít na zřeteli pastorační odpovědnost vůči rodinám klientů, zachovávat v tajnosti důvěrně sdělené informace s pastorační moudrostí a odpovědností, čili chránit zájmy PDP a jeho klientů, dodržovat přijatá usnesení a oznamovat RK změny související s jeho členstvím v PDP.

§ 4 Vnitřní uspořádání 

 

  1. Zásady vnitřního uspořádání

Strukturu PDP tvoří Regionální klientská centra (RC), Rada koordinátorů (RK), Generální koordinátor (GK) a Spolkový sněm (SS):

 1. Regionální klientské centrum (RC) sestává z moderátorů v čele s koordinátorem, který řídí (koordinuje) činnost moderátorů regionálního klientského centra. Moderátoři duchovně doprovázejí klienty po propuštění z VTOS podle určitého programu (program DDP). Regionální centrum je prakticky vázáno na určitou kmenovou věznici, odkud přijímá klienty na doporučení vězeňských kaplanů.
 2. Rada koordinátorů (RK) sestává z koordinátorů klientských center. Schází se dle potřeby jednou měsíčně. Svolává ji a předsedá jí generální koordinátor. RK je nejvyšším správním orgánem PDP. Koordinátory regionálních center jmenuje a odvolává Generální koordinátor jakožto statutární orgán. RK přijímá usnesení závazná pro celé PDP i pro jednotlivce. Usnášeníschopná je při dvoutřetinové účasti svých členů. Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě patové situace rozhoduje Generální koordinátor. RK řeší personální otázky PDP včetně pozastavení členství nebo vyloučení z PDP. Každý koordinátor informuje své centrum o rozhodnutích RK a informuje RK o námitkách a doporučeních moderátorů.
 3. Generální koordinátor (GK) je volen Spolkovým sněmem v tajném hlasování ve dvou kolech na dobu pěti let. Nezíská-li v prvním kole žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, postupují do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Ve druhém kole je zvolen kandidát s nejvyšším počtem hlasů. GK zastupuje PDP navenek a je oprávněn podepisovat jménem PDP všechny potřebné dokumenty, má právo po schválení RK uzavírat smlouvy, zodpovídá za majetek a hospodaření PDP, vizituje regionální centra, naslouchá jednotlivým členům PDP, řeší osobní spory členů svou morální autoritou. Generální koordinátor plní zejména tyto úkoly: promýšlí formy práce a působení PDP, navrhuje a provádí funkční změny v PDP, sleduje práci center i jednotlivců po materiální i duchovní stránce, řídí prakticky činnost PDP v době mezi spolkovými schůzemi, vyhlašuje semináře a vzdělávací akce, plní usnesení Spolkového sněmu a rady koordinátorů, schvaluje nové členy PDP vybrané jednotlivými centry. V odůvodněných případech rozhoduje s okamžitou platností o pozastavení práce nebo členství.
 4. Spolkový sněm (SS) je nejvyšším orgánem PDP. Tvoří ji všichni členové PDP bez ohledu na svou funkci a postavení nebo pracovní zařazení. Schůzi Spolkového sněmu svolává Generální koordinátor písemně dvakrát ročně (jaro/podzim). Mimořádně je Generální koordinátor povinen spolkovou schůzi svolat, požádá-li o to nejméně třetina všech členů PDP. Spolkový sněm je usnášeníschopný při dvoutřetinové účasti všech členů PDP. Usnesení jsou přijata nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě patové situace rozhoduje Generální koordinátor. Spolkovému sněmu předsedá jakožto statutární orgán Generální koordinátor.

Spolkový sněm zejména:

 • projednává a stanoví základní úkoly a cíle PDP;
 • přijímá stanovy a provádí jejich změny;
 • přijímá zprávu RK o činnosti PDP a schvaluje ji;
 • přijímá a schvaluje hospodářskou zprávu RK o ekonomickém stavu PDP;
 • schvaluje roční rozpočet a roční účetní uzávěrku.

§ 5 Hospodaření PDP

 

 1. Generální koordinátor jmenuje (odvolává) ekonoma PDP, který spravuje spolkový rozpočet a řídí ekonomický provoz PDP. Na schůzi spolkového sněmu ekonom jménem Generálního koordinátora předkládá roční účetní uzávěrku a informuje o hospodaření PDP.
 2. Finanční zdroje PDP tvoří dary, sbírky, dotace a vedlejší činnost, neboť hlavní činnost PDP, resocializace propuštěných, není sama o sobě výdělečná a PDP za tuto činnost od klientů nemůže  přijímat žádnou  finanční  odměnu.  Jelikož  je  provozování  hlavní činnosti spojeno  s náklady, může PDP vykonávat vedlejší činnost v podobě vydávání knih, pohlednic, kalendářů a duchovních a odborných publikací. Rozsah a předmět vedlejší činnosti stanovuje RK usnesením, vedlejší činnost však nesmí být v zásadním rozporu s duchem poslání a činnosti PDP.
 3. PDP nesmí přijímat žádné půjčky pro svou činnost hlavní nebo vedlejší, nesmí brát žádné úvěry u soukromníků ani u finančních institucí, ani se žádným jiným způsobem zadlužovat.
 4. Veškeré získané finanční prostředky lze použít pouze na náklady spojené se sociálně- charitativním zaměřením spolku a na provoz a správu spolku (výdaje a platy zaměstnanců, mobilní a kancelářský provoz, zajištění mobilních prostředků apod.). Příjmy nelze používat jako spekulativní finanční investice (nákup akcií apod.).
 5. Spolek vede řádné účetnictví o všech svých příjmech a výdajích.

§ 6 Závěrečná ustanovení

 

 1. Stanovy PDP mohou být změněny pouze usnesením dvoutřetinové většiny účastníků schůze Spolkového sněmu, nikoliv pouhou nadpoloviční většinou.
 2. O zániku PDP rozhoduje Spolkový sněm usnesením dvoutřetinové většiny účastníků spolkové schůze, nikoliv pouhou nadpoloviční většinou.
 3. Případnou likvidaci PDP provede likvidační komise zvolená Spolkovým sněmem. PDP zanikne po vypořádání všech zákonných záležitostí v souladu s právními předpisy.
 4. Nezbytnou přílohou stanov je základní program DDP, od kterého se odvozují všechny ostatní resocializační programy.
 5. Tyto stanovy nabývají účinnosti registrací u příslušného rejstříkového soudu.