Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva

VÝROČNÍ ZPRÁVA POSTPENITENCIÁRNÍ DUCHOVNÍ PÉČE

z. s.

za rok 202O

 

Informativní část

V čele Postpenitenciární duchovní péče, z.s., (dále jen PDP) stojí Generální koordinátor jako statutární orgán sociálně-prospěšné společnosti s celorepublikovou působností, jehož úkolem je výkon pravomocí a povinností z této funkce vyplývajících. Činnost PDP je rozdělena do regionů, v jehož čele stojí Regionální koordinátor (např. Koordinátor Východočeského regionu); regionální koordinátoři spolu s Gen. koordinátorem vytvářejí Radu koordinátorů (podle znění stanov PDP). Nejvyšším orgánem PDP je Spolkový sněm (schází se jednou za půl roku).

Generálním koordinátorem jmenovaný sociální pracovník, monitoruje činnost jednotlivých Duchovních moderátorů, což jsou většinově duchovní z různých státem uznaných církevních společenství, jejichž příslušnost je přímo úměrná vyznání jednotlivých klientů (buď ve výkonu trestu, nebo před jeho nastoupením nebo po výkonu trestu).

Od roku 2018 se odehrává veškerá činnost v rámci smluv o dobrovolnické službě, čili jakákoliv činnost v PDP vykonávaná je službou dobrovolníků, kteří mají své vlastní zaměstnání (zdroj příjmů), zatímco provoz a výdaje s touto činností spojené jsou hrazeny ze sponzorských darů (za rok 2020 dvě stě tisíc korun); osobní výdaje s činností v PDP spojené si dobrovolníci doposud hradili sami.

Postpenitenciární duchovní péče, z.s., vznikla v průběhu roku 2018 podle vzoru stanov Vězeňské duchovní péče, z.s., a struktury Charity České republiky. Sdružuje zejména duchovní z různých církví, kteří jsou ochotní vzít na sebe úlohu duchovních moderátorů (mentorů) na základě dlouholetých pastoračních zkušeností.  Jedná se o vysokoškolsky vzdělané odborníky.

Činnost PDP se v konkrétních jednotlivých případech přesně odvíjí od programu Duchovního doprovázení propuštěných (dále jen DDP), od něhož se odvozují další jednotlivé programy, např. Return to life. Kontakt s klienty je povětšinou navazován ve výkonu trestu, a to buď po upozornění Vězeňskou duchovní službou, nebo se vězeň přihlásí sám (většinou z doslechu nebo na pobídku místního kaplana či dobrovolníka Vězeňské duchovní péče).

Žádost vězně je adresována na regionální kancelář a odvíjí se od ní písemný kontakt s klientem (dopisy i odpovědi jsou monitorovány, analyzovány a archivovány), který je považován za nejdůležitější, protože klient má čas a prostor napsat, co se mu zlíbí. Krajský koordinátor naváže kontakt s místním kaplanem (tj. Vězeňskou duchovní službou) a získá tak nejen potřebné informace o klientovi, ale po dohodě je věnována klientovi zvýšená péče přímo ve věznici (návštěvnost bohoslužeb, osobní pohovory).

Po poradě se sociálním pracovníkem je vybrán pro klienta duchovní moderátor (mentor) a to výlučně na základě vyznání klienta (může se proto jednat i o muslima, budhistu apod.). Je úlohou Regionálního koordinátora oslovit duchovní, kteří by byli ochotni v programu DDP spolupracovat na základě dobrovolnické smlouvy.

Sociální pracovník pak navrhne plán (rozpis zacházení) dle programů DDP (např. jedná-li se o mladistvého, recidivistu, dlouhodobě vězněného apod.), tzv. individuální pastorační program (diference mezi tzv. programem zacházení a programem přímého zacházení) s příslušnou kategorizací.

Klient je následně předán do péče přiděleného duchovního moderátora, který naváže kontakt s Vězeňskou duchovní službou (tj. místním kaplanem, často se znají osobně). Nejčastější je písemný kontakt, dále možnost telefonického spojení a návštěv, přičemž se využívá skutečnosti, že určitou rovinu moderace lze odvíjet přes Vězeňskou duchovní péči (někdy je duchovní moderátor sám členem Vězeňské duchovní péče a vídá se s klientem opakovaně a pravidelně v rámci bohoslužeb).

Program DDP rozlišuje tři fáze osobní moderace s klientem: iniciační fáze (navázání kontaktu ve VTOS prostřednictvím kaplanské služby a VDP), přechodná fáze (spočívá v logistické pomoci, tj. v zaměstnání, ubytování a v ustálení civilního života) a trvalá fáze (bez časového omezení, rozvinutí všech dostupných aktivit, přičemž je intenzita duchovního doprovázení přímo závislá na zájmu a postoji klienta).

Zatímco o zahájení moderace s klientem rozhoduje Regionální koordinátor, o vlastním přijetí do programu DDP musí rozhodnout Rada koordinátorů (v současnosti vzhledem k relativně nízkému počtu členů PDP se tak děje v rámci zasedání Spolkového sněmu); je monitorována korespondence a výsledky setkávání a celkové projevy klienta. Z žadatelů o přijetí do programu DDP je přijata necelá polovina.

Statistická část

Ke konci roku 2020 evidovala PDP takto ve své péči 15 propuštěných, kteří spolupracují na bázi programu DDP. Ve většině případů se PDP snažila zajistit:

  1. zálohu a platbu prvního nájmu nového bytu mimo původní bydliště, aby se klient vymanil z původního prostředí a mohl začít nový život s rodinou (pokud je rodina intaktní) mimo původní kriminální okruh osob;
  2. stabilní pracovní pozici, aby se klient mohl zařadit do pracovního procesu v civilním životě bez sociálního ohrožení či nouze, která by ho sváděla k recidivnímu jednání (k případnému oddlužení klienta mělo dojít pokud možno za doby výkonu trestu);
  3. stabilizaci rodinného života zajištěním sociálně-ekonomických aspektů jak po materiální, tak především po duchovní a morální stránce.

Sociální činnost týkající se osob před nástupem do výkonu trestu (ať už se jedná o osoby vazebně zadržené nebo stíhané na svobodě), které požádaly PDP o pomoc - a byly přijaty do programu DDP. Ke konci roku 2020 evidovala PDP takto ve své péči 4 obviněné, kteří spolupracují s PDP na bázi programu DDP. V těchto případech se PDP snažila zajistit právní pomoc, zajištění záruky pro propuštění z vazebního vězení a sociální pomoc při trvání vazby.

Ke konci roku 2020 PDP evidovala 80 osob, které projevily zájem o přijetí do programu Return to life. Do programu bylo přijato 35 osob ve výkonu trestu.

Za rok 2020 Postpenitenciární duchovní péče přijala sponzorské dary ve výši 204. 000 korun. Sto padesát tisíc korun bylo přijato od jednoho sponzora, zbytek v malých částkách od více osob. 64. 000 korun bylo vydáno na nájemné kanceláře v místě sídla PDP, zs., energie, mobilní platby a ostatní režii. Během roku bylo odesláno 1. 264 standartních dopisů, 12 nárokových balíků, 90 tzv. kilových balíků, 20 civilních balíku. Naše organizace se postarala o základní výdaje pěti propuštěných. Celková finanční hodnota těchto úkonů přesáhla částku 95. 000 korun. K prvnímu lednu 2021 tak PDP, z.s., hospodařila se zůstatkem 45 tisíc korun (částky jsou zaokrouhlovány).

Za vedení účetnictví Šárka Jánská

Za vedení sekretariátu Lucie Voldřichová, v Chrudimi dne 7. 1. 2021